1. English for Young Learners (คอร์สเรียนสำหรับเด็กอายุ 4-16 ปี)

  • Early English (สำหรับเด็ก อายุ 4-6 ปี)

เป็นหลักสูตรการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในเบื้องต้นสำหรับทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ปูพื้นฐานให้บุตรหลานของท่านได้มีโอกาสสัมผัส การใช้ภาษาอังกฤษ เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน การออกเสียงที่ถูกต้อง รวมถึงบทสนทนาง่าย ๆ พร้อมไปกับการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ เกม และเพลงภาษาอังกฤษ

  • Primary English (สำหรับเด็ก อายุ 7-11 ปี)

อิงลิช แพลนเนต ได้จัดหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ โดยการเสริมทักษะการใช้ไวยากรณ์พื้นฐาน ความเข้าใจในคำศัพท์ต่าง ๆ และผสมผสานการฝึกหัดทางการสนทนาภาษาอังกฤษ ผ่านสถานการณ์จำลอง และสื่อการสอนต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษต่อไป

  • Teenager English (สำหรับเด็กอายุ 12-16 ปี)

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง มุ่งเน้นสร้างประสบการณ์และความชำนาญเพื่อนำไปปรับใช้ในการสื่อสาร ทั้งในส่วนของรูปแบบคำศัพท์ ไวยากรณ์ และการสนทนาได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งกระบวนการเรียนรู้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อประโยชน์ สำหรับการศึกษาระดับสูงอย่างมีประสิทธิภาพ

 2. English for Adults (คอร์สเรียนสำหรับนักศึกษา คนทำงาน)

  • General English / Communicative English

หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการมุ่งเน้นการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษได้คล่องขึ้น ฝึกการใช้ไวยากรณ์ และหลักการเรียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน การสอนกลยุทธ์การพูดอย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการออกเสียงและกิจกรรมสำหรับการพูด ในชีวิตประจำวันด้านต่าง ๆ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ๆ และพัฒนาทักษะการฟังจากอาจารย์เจ้าของภาษาผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นการส่งเสริมความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

  • Business English

หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจนี้เป็นหลักสูตรมาตรฐานนานาชาติ พัฒนาเพื่อรองรับความสำคัญซึ่งมากขึ้นเป็นลำดับของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเป็นสื่อกลางในการทำงาน หรือเพื่อติดต่อพัฒนาธุรกิจกับชาวต่างประเทศ เนื้อหาทันสมัย ฝึกฝนการพัฒนาความชำนาญ 4 ทักษะภาษา ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน เรียนรู้คำศัพท์ในเชิงธุรกิจ ทางด้านการบริหาร การตลาด การขาย หรืองานด้านอื่น ๆ ตลอดจนระดับการสอน มุ่งเน้นการสนทนาโต้ตอบเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการสื่อสารในแวดวงธุรกิจอย่างได้ผล เช่น การเขียน E-mail , การ Present เป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น

  • Intensive Writing

เป็นการสอนที่ออกแบบให้เหมาะสมกับผู้เรียนซึ่งมีพื้นฐานภาษาอังกฤษในเบื้องต้น โดยหลักสูตรที่เปิดสอนเน้นการฝึกฝนให้ผู้เรียนมีระบบเรียบเรียง ความคิดแบบชาวตะวันตก พร้อมทั้งเสริมไวยากรณ์ที่จำเป็น เพื่อช่วยพัฒนาทักษะและความชำนาญด้านการเขียน ซึ่งเมื่อจบหลักสูตรแล้ว ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเขียนเชิงธุรกิจ หรือ เชิงวิชาการอย่างเหมาะสมต่อไป

 3. English for Academic Purposes (TOEFL/IELTS/TOEIC)

TOEFL , IELTS และ TOEIC Preparation classes อิงลิช แพลนเนต ได้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร TOEFL(iBT) , IELTS และ TOEIC อย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้หลักสูตรที่ทันสมัย และเข้มข้นใกล้เคียงกับข้อสอบจริง เนื้อหาการเรียนครบทุกส่วนของข้อสอบ ซึ่งประกอบด้วย Listening , Reading , Writing และ Speaking แนวทางครอบคลุมทั้งการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ และฝึกฝนการทำข้อสอบ โดยนักเรียนสามารถจัดตารางเวลาได้ตามสะดวก นอกจากนี้ อิงลิช แพลนเนตยังได้เปิดบริการให้ข้อมูลและคำแนะนำ เรื่องการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์กับผู้เรียนทุกท่าน (ฟรี)

4. English for Specific Purposes

พิเศษสุด Specialty courses สอนเสริม ติวเข้ม เพิ่มเกรดที่โรงเรียนและสอบเข้ามหาวิทยาลัย (กลุ่มย่อย/ตัวต่อตัว) ปฏิวัติการเรียนด้วยห้องที่มีผู้เรียนต่อห้องจำนวนไม่มากเกินไป 

สอนโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์และคุณวุฒิเพียบพร้อมในการสอน โดยสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการรู้วิธีการและเทคนิคทำข้อสอบโดยเฉพาะ ก่อนคู่แข่งคนอื่น

5. Other Courses (หลักสูตรอื่น ๆ)

  • หลักสูตรภาษาต่างประเทศอื่นๆ อาทิ ภาษาจีนกลาง ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอาหรับ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย หรือ ภาษาอื่น ๆอีกทั้งยังเปิดสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (Thai training for foreigners)
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษเร่งรัด พร้อมทบทวนเนื้อหาวิชาต่าง ๆ สำหรับผู้เรียนในหลักสูตร Bi-Lingual School และ หลักสูตร International School
  • Study Tour/English Camp ทั้งในและต่างประเทศ
  • บริการให้คำปรึกษา และจัดอบรมทางด้านภาษาอังกฤษให้กับผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานและองค์กรต่างๆ (Corporate Training)

6. Private Tutorial (คอร์สเรียนแบบส่วนตัว)

อิงลิช แพลนเนต เสนอแนวทางในการเลือกเรียนหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งการเรียนแบบกลุ่ม (Group Classes) หรือเลือกเรียนแบบส่วนตัว (Private Lessons) หรือ การจัดกลุ่มขนาดเล็กแบบส่วนตัว (Private Groups) จำกัดไม่เกิน 3 ท่าน โดยในการเรียนหลักสูตรส่วนตัวนี้ ผู้เรียนสามารถกำหนดรอบเรียนและเวลาเรียนได้ เน้นการสอนโดยละเอียดครอบคลุมทุกด้าน ตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งจะช่วยให้เรียนรู้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ