การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

English Planet ตระหนักดีว่าความเชื่อถือของลูกค้าเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด และ English Planet เข้าใจดีว่าลูกค้าต้องการความปลอดภัยในการเข้าใช้เว็บไซต์และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว ดังนั้น English Planet จึงใช้มาตรฐานขั้นสูงและขั้นตอนการดำเนินงานที่เข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้โดยมีเจตนาสุจริต 

ข้อมูลที่ English Planet รวบรวมและเก็บรักษาไว้

English Planet จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่จำเป็น ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านใช้ผ่านเว็บไซต์ English Planet ในการที่ท่านสมัครเรียนหลักสูตร E-Learning ของ English Planet จะเก็บรวบรวม รักษา และจะใช้ข้อมูล ชื่อ-นามสกุล หมายเลขติดต่อ e-mail และ Line ID ของท่าน เพื่อให้ท่านเข้าเรียนหลักสูตร E-Learning ของ English Planet ได้

English Planet จะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อดูแล บัญชีและประวัติของท่าน หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฏเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อสร้างสรรค์และปรับปรุงบริการของ English Planet หรือเพื่อให้ English Planet เข้าใจความต้องการของท่านได้ดีขึ้นและสามารถค้นพัฒนาบริการของ English Planet ให้เป็นที่พอใจแก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น หรือเพื่อส่ง e-mail ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร บทความ VDO และข้อมูลที่เกี่ยวกับหลักสูตรของ English Planet 

English Planet จะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อเหตุผลทางธุรกิจบางประการเท่านั้น

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

English Planet จะไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่าน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นของท่านแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่

  1. English Planet ได้รับความยินยอมจากท่าน
  2. การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านเข้าใช้เว็บไซต์และ/หรือเข้าเรียนหลักสูตร E-Leaning ของ English Planet 
  3. การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

ข้อแนะนำด้านการรักษาความปลอดภัยและความลับ

ชื่อบัญชี (Username) และรหัสผ่าน (Password ) 

ในการสมัครและลงทะเบียนเรียน E-Learning ทาง English Planet จะเป็นผู้ทำการสร้าง ชื่อบัญชี (Username) และรหัสผ่าน (Password ) ให้แก่ท่าน เพื่อให้ท่านได้เข้าสู่ระบบ E-Learning

ท่านมีหน้าที่รักษารหัสผ่านของท่านอย่างเคร่งครัด โดยไม่เปิดเผยชื่อบัญชีและรหัสผ่านของท่านแก่บุคคลอื่นทั้งสิ้น และทุกครั้งที่ท่านใช้บริการเสร็จแล้ว ท่านควรคลิก Log Out เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นสามารถใช้บัญชีของท่านได้

คุกกี้ส์ (Cookies)

เพื่อให้บริการท่านได้ดียิ่งขึ้น English planet ใช้คุกกี้ส์เพื่อให้การทำงานประสานระหว่าง web browser ของท่านและระบบคอมพิวเตอร์ของ English Planet เป็นไปได้ด้วยดี  คุกกี้ส์เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ของ English planet ติดตั้งไว้ที่ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (hard disk drive) คุกกี้ส์เหล่านี้ได้รับการเข้ารหัสเพื่อช่วยให้การติดต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านและระบบของ English Planet เป็นไปอย่างปลอดภัย คุกกี้ส์มิได้เก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ ฉะนั้น ข้อมูลดังกล่าวจึงไม่สามารถดึงกลับมาใช้ได้อีกครั้งหลังจากที่ท่านคลิกออกจากระบบ

เว็บไซต์ส่วนใหญ่ใช้คุกกี้ส์ ซึ่งได้มีผลกระทบใดๆ ต่อระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านจะต้องปรับ web browser ของท่านให้สอดคล้องและรองรับการทำงานของคุกกี้ส์ ท่านจึงจะสามารถเข้าเรียนหลักสูตร E-Learning ของ English Planet ได้

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

English Planet เก็บรักษาจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทุกฉบับที่ใช้ในการติดต่อระหว่างท่านกับ English Planet รวมทั้งที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และคำชี้แจงจาก English Planet ต่อข้อซักถามของท่าน เพื่อใช้อ้างอิงในกรณีที่ท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยภายหลัง ในบางโอกาส English Planet อาจติดต่อท่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแจ้งให้ทราบว่า English Planet มีข่าวสารหรือข้อมูลบางอย่างที่อาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน