ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

การใช้เว็บไซต์ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้ ซึ่งท่านควรอ่านอย่างละเอียด  การใช้เว็บไซต์หรือเข้าไปดูข้อมูลหน้าใดๆ ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

English Planet เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูลและส่วนประกอบอื่นๆ ในทุกๆหน้าของเว็บไซต์นี้ เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามทำการดัดแปลง จัดเก็บไว้ในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก English Planet 

การใช้ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ

ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

English Planet ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ในประเทศไทย และมิได้ในคำรับรองว่าข้อมูลที่จัดให้มีในหรือผ่านเว็บไซต์นี้ใช้ได้หรือเหมาะสมในการใช้ในประเทศอื่นๆ หากท่านใช้เว็บไวต์นี้ในประเทศอื่นๆ ท่านมีความรับผิดชอบในการปฎิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศนั้น 

การเชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ 

English Planet จัดทำ Link ต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลและให้บริการจัดการโดยบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น English Planet ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าว มีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากไวรัส หรือ malware ตลอดจน English Planet ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์อื่นๆ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ นั้น 

การที่ท่านเลือกเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว ถือว่าท่านยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว English Planet ขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว

ไม่มีการรับประกัน

English Planet นำเสนอข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ข้อมูลตามที่ปรากฏอยู่ หรือที่มีอยู่เท่านั้น ถึงแม้ English Planet จะใช้ความพยายามเพื่อทำให้ข้อมูลและส่นประกอบนั้นมีความถูกต้องมากที่สุด English Planet ก็ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวมีความถูกต้องสมบูรณ์เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดๆ โดยเฉพาะและปราศจากไวรัส หรือ malware ทั้งนี้ English Planet จะไม่รับผิดชอบความผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนใดๆ ในข้อมูลและส่วนประกอบนั้น

ข้อจำกัดความรับผิด

English Planet จะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายใดๆ รวมถึง ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสือเนื่อง ซึ่งเกิดจากที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือการที่บุคคลใดๆ ไม่สามารถเข้าใช้ได้ นอกจากนั้น English Planet จะไม่รับผิดชอบต่อความสูยเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด ละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส หรือ malware ถึงแม้ว่า English Planet จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้เว็บไซต์นี้หรือการตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย

นโยบายการคืนเงิน

หลังจากชำระค่าเรียนหลักสูตรใดก็ตามของ English Planet เสร็จสมบูรณ์ ทาง English Planet ขอสงวนสิทธิ์ในงานคืนเงิน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการสั่งซื้อ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น